banner1
sxdf
banner3
banner4
banner5
zrgsdx

Biziň artykmaçlyklarymyz

 • tejribe

  tejribe

  R&D proýeksiýa tehnologiýasynda 10 ýyllyk tejribe

 • ulag

  ulag

  35 gün yzygiderli gurşun wagty

 • müşderi hyzmaty

  müşderi hyzmaty

  7/24 müşderi hyzmaty, 12 sagadyň içinde jogap beriň

 • hili

  hili

  Her “Youxi” proýektory üçin 12 aý kepillik

 • bazary

  bazary

  Amerikada, Europeewropada we Günorta Gündogar Aziýada agdyklyk edýän bazar

Mysal derňewi

Kazyýet01

Proýektor bazary soňky ýyllarda çalt giňeldi we kem-kemden sarp ediş elektronikasynyň öň hataryndaky tendensiýa öwrüldi.Esasanam COVID-19 epidemiýasyndan soň akylly öý proýektor bazary 2021-nji ýylda gaýtadan dikeliş görkezdi we täze syýahata tarap ugrady.
has giňişleýin maglumat

Mysal derňewi

mysal02

"Iberen nusgaňyz döwüldi" - jenap Singhden
Işimi terk etjek bolanymda, bu habary Hindistanda sebit proýektory bilen üpjün etmekde ýöriteleşen kärhananyň müdiri jenap Singhden aldym.Bu nusga gowşurmak üçin ýeterlik taýýarlyk gördük.
has giňişleýin maglumat

Iň soňky habarlar

 • Işe gaýdyp gelmek barada bildiriş

  Fewral 06,23
  Gadyrly dostlar, Indi “Youxi Technology” -iň ähli işgärleri dynç alyşdan işe gaýdyp geldiler, Täze ýylda, höwesli we gujurly, islendik wagt müşderilerimize hyzmat etmäge taýyn!2023 hemmämiz üçin hasyl ýyly bolmaly, uxuxi size ajaýyp başlangyç we uly üstünlik arzuw edýär ...
  Işe gaýdyp gelmek barada bildiriş
 • 16-njy ýanwar
 • Gün geldi

  27,22-nji dekabry
  Täze ýyl gutly bolsun!Mostylyň iň meşhur festiwaly ýene-de geldi, bütin dünýäde diýen ýaly bellenilýär.Esasanam günbatar ýurtlarynda ýylyň iň möhüm baýramçylygydyr.Dünýä baýramçylyk keýpine we Mariah Keriniň sesine çümdi.Her bir maşgala Täze ýyl tr satyn alýar ...
  Gün geldi
 • Täze syýahaty täzeden başlaň, ilki Lasda duralga ...

  20,22-nji dekabry
  Iki ýyldan soň, iň garaňky we iň kyn pursatdan halas bolduk we ýene-de ABŞ-da serginiň syýahatyna başlamaga taýyn.Häzirki wagtda hemmämiz tolgunýarys.Toparymyzyň agzalaryna epidemiýa döwründe tutanýerliligi üçin minnetdar.U ...
  Täze syýahaty täzeden başlaň, ilki Las Wegasda duralga
 • proýektorlar kem-kemden esasy akymyna öwrüldi ...

  26,22-nji noýabr
  Soňky ýyllarda displeý tehnologiýasynyň ösmegi we “göterijilik” isleginiň artmagy bilen proýektorlar kem-kemden esasy sarp ediş önümlerine öwrüldi.LCD / DL-iň adaty tehniki derejesinden proýektor bazary segmentinde düýpli ösüşe sebäp boldy ...
  proýektorlar kem-kemden esasy sarp ediş önümlerine öwrüldi

Sahna ekrany

has giňişleýin gör
Longçeng kiçi etraby, Longzang etraby, Şençzhenen
Salgy alyň

bilen habarlaşyň

Iber

Geljekki hyzmat üçin gymmatly maglumatlaryňyzy bizden goýuň , sag boluň!