Önümçilik displeýi

asdzxcxzc1

Locationerleşýän ýeri

1) Zawodymyz, Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýär, çözgüt kompaniýasy, kompýuter tagtasy, tok tagtasy üpjünçiligi, galyndy, plastmassa sanjym, optiki bölekler bilen üpjün etmek ýaly çig mal çeşmesi bilen gurşalan.Uly göwrümde özboluşly logistika artykmaçlyklaryny almak.

Locationerleşýän ýeri8
Locationerleşýän ýeri9
asdzxcxzcasd1

ASSEMBLY LINE

4000 inedördül metr meýdany tutýar.Zawod önümçilik, sanjym galyplary, gurnama we uly göwrümli synag ussahanalary bilen enjamlaşdyrylandyr. Recentakynda geçirilen uly göwrümli düzedişden we barlagdan soň, dürli bölümlerde paýlanylýan we hemmesi gowy hünärmen bolan 100-den gowrak hünärli gurnama işgäri bar. we ahlak hili.

Önümçilik we gurnama üçin häzirki zaman ussahanasy, iň ösen önümçilik enjamlaryny, CNC maşynlaryny, ýokary derejeli synag gurallaryny hödürleýäris.Müşderilerimiziň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümleriň her birligi üçin elýeterli 5S standart tozansyz ussahanalary gurýarys., aýlyk önümçilik we gurnama kuwwatymyz 50000 birlige çenli!

Locationerleşýän ýeri5
Locationerleşýän ýeri6
asdzxcxzcasd2

Üpjünçilik zynjyry

Galyp we sanjym galyplary ussahanasy, her önüm üçin oňat binýady üpjün etmek üçin adaty bazar standartlaryndan ýokary çylşyrymly sanly maşynlar bilen enjamlaşdyrylan zawodyň birinji gatynda ýerleşýär.

asdzxcxzcasd3

Synag bölümi

Her bir enjamyň işleýşini üpjün etmek üçin müşderiler üçin satuwdan soňky kemçilik derejesini gözegçilikde saklamak has mümkindir, synag synagy üçin hünärmen we ýokary hilli inspektorlar tarapyndan iki sany synag otagyny, jemi 12 synag otagyny enjamlaşdyrdyk. gelýän material, gurnama gutarandan soň ilkinji gözleg we iberilmezden ozal nusga barlagy

Locationerleşýän ýeri11
Locationerleşýän ýeri12
asdzxcxzcasd4

Garrylyk synagy

Garrylyk synag otagy, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we iş ýalňyşlyklaryny azaltmak üçin işleýän synag otagynyň gapdalyndadyr we bir wagtyň özünde azyndan 200 maşyn garrylyk synagyna rugsat berip biler.

Locationerleşýän ýeri14
Locationerleşýän ýeri15
asdzxcxzcasd5

Saklamak ukyby

Netijede, önümçiligiň ýokary kuwwatyny göz öňünde tutup, tutuş meýdanyň dörtden bir bölegini tutýan ammarymyza müň inedördül metre barabar ammaryna göz aýlalyň, sargyt möwsüminde käbir müşderi derrew iberiş tertibini düzüp bilmez. , müşderilere çeýe eltiş wagtyny bermek üçin ony giňeltdik.Mundan başga-da, töwerekdäki ammar desgalary gaty kämildir, meselem sargytlaryň köpelmegi, wagtlaýyn ammar aňsatlaşdyrylyp we çykdajylara gözegçilik edilip bilner.

Locationerleşýän ýeri17
Locationerleşýän ýeri18
asdzxcxzcasd6

Sag boluň

Aboveokardakylar önümçilik liniýamyzyň esasy bölümleriniň tanyşdyrylyşy, ahyry görmek üçin sabyr edeniňiz üçin köp sag boluň, başga soraglaryňyz bar bolsa bize habar iberip bilersiňiz, hünärmen tehniki ýa-da satuw işgärlerimiz soraglaryňyza gysga wagtda jogap beriň.Sizi ýene şol ýerde göreris diýip umyt edýärin!

Locationerleşýän ýeri2
Locationerleşýän ýeri3

Geljekki hyzmat üçin gymmatly maglumatlaryňyzy bizden goýuň , sag boluň!