Leave Your Message
Önümler

Önümler

C20 Doly HD 1080P Göçme Proýektor ... C20 Doly HD 1080P Göçme Proýektor ...
01

C20 Doly HD 1080P Göçme Proýektor ...

2024-01-31 17:14:51

64 bitli Cortex çipi bilen bu proýektor ösen gaýtadan işleýiş tizligini we umumy öndürijiligini üpjün edýär, netijede has amatly işleýär we has çalt jogap wagty bolýar.1 Gb RAM we 8 Gb içerki saklaýyş kuwwaty, daşarky saklaýyş enjamlaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýan prezentasiýalary, multimediýa mazmunyny we resminamalary göni proýektora saklamaga mümkinçilik berýär.

C03 Iň çykdajyly ykjam ... C03 Iň çykdajyly ykjam ...
01

C03 Iň çykdajyly ykjam ...

2024-01-31 16:47:54

Bu model, iň tygşytly göçme proýektorymyzy görkezýär, býudjetden daşgary esasy zerurlyklaryňyzy doly kanagatlandyrýar. Customöriteleşdirilen dizaýndan başlap eltişe çenli gysga gurşun wagty 35 gün köpçülikleýin önümçilik üçin amatly. Elbetde! Önümimiz, önümi zerurlyklaryňyza görä düzmäge mümkinçilik berýän OEM hyzmatyny goldaýar. Mundan başga-da, müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin 12 aýlyk kepillik berýäris. Döwrebap we ajaýyp dizaýny bilen bu proýektor islendik otaga ajaýyp goşundy. Agramy bary-ýogy 0.78kg, sumkalarda we sumkalarda aňsatlyk bilen göterilip bilner, bu bolsa islendik ýerde diýen ýaly amatly görmäge mümkinçilik berýär. Bu, içerde we howly film gijelerinde amatly bolýar.

C16 720p HD Öý güýmenje portaby ... C16 720p HD Öý güýmenje portaby ...
01

C16 720p HD Öý güýmenje portaby ...

2024-01-08 13:57:24

Prezentasiýa we film görkezilişine laýyk gelýän ýokary hilli reňkleri we şekilleri üpjün etmek üçin 2.69 dýuým LCD TFT ekrany ulanýar. Bu dizaýn, proýektory has ýeňil we götermek we gurmak aňsatlaşdyrýar.

Bu C16 proýektory 720P durulykda we 4K ultra ýokary kesgitleme çözgüdini goldaýar. Bu täzelenme, adaty kesgitleme bilen deňeşdirilende jikme-jigi we aýdyňlygy ep-esli ýokarlandyrar. Netijeli geçiriş giňligini ulanmagy dowam etdirip, hil bilen netijeliligiň arasynda deňagramlylygy gazanyp, ýokary hilli şekilleri berýär. 150 ANSI lýumen bilen enjamlaşdyrylan C16, kiçijik garaňky otaglar ýa-da öýde film görmek ýaly şahsy peýdalanmak üçin amatly, garaňky şertlerde täsiri has gowudyr.


C18 720p HD Öý güýmenje portaby ... C18 720p HD Öý güýmenje portaby ...
01

C18 720p HD Öý güýmenje portaby ...

2024-01-08 13:45:49

Gurmak bilen C18 720p HD Öý güýmenjesi göçme proýektory, has ussat we ýalpyldawuk görnüş döredýär, aýratyn ýeriň ýa-da stendiň zerurlygyny aradan aýyrýar, bulaşyklygy azaldýar we markaňyzyň bahasyny has gowulaşdyrmak üçin has arassa, has tertipli ýer döredýär.

C18 göçme proýektory, 30 "-120" ululygy bilen 4K durulygy goldaýar. Ajaýyp ýiti we jikme-jik şekiller bilen üpjün edýär, ýokary kesgitli filmleri, teleýaýlym görkezişlerini görmek, öýde dostlary güýmenmek üçin ýygnamak ýa-da howlyňyzda kino gijesi üçin amatly edýär.

Simsiz proýektory UX-C03 fo bilen gyzykly ... Simsiz proýektory UX-C03 fo bilen gyzykly ...
01

Simsiz proýektory UX-C03 fo bilen gyzykly ...

2023-04-17 06:28:25
Öý kinoteatry UX-C03 üçin iň oňat býudjet proýektory Mini Portable, ekran aýnasy bolan proýektorlar, ösen aýratynlyklara mätäç bolmadyk çagalar ýa-da şahsyýetler ýaly proýektora esasy zerurlyklary bolanlar üçin ajaýyp. Soňgiňişleýin gözleg we ösüş , proýektorlarymyz durnukly öndürijilige we çalt dolanyşyga eýe. Ark şekilli burç howpsuzlygy we gözelligi göz öňünde tutýar. Ekranyň iň uly ululygy 180 dýuým, ýagtylyk ýumşak we gözlere aňsat bolup, kanagatlanarly tomaşa tejribesini üpjün edýär. Biziňkitygşytly önümlerkanagatlanan müşderilerden ýokary satyn alyş nyrhyny gazandylar.
Proýektor UX-C11 Android 9.0 / 10.0 Ful ... Proýektor UX-C11 Android 9.0 / 10.0 Ful ...
01

Proýektor UX-C11 Android 9.0 / 10.0 Ful ...

2023-04-04 01:51:54
300 inç ekrany bolan iň oňat LED multimediýa proýektory 2023 Ultra çydamly hünärmen UX-C11 proýektory, köp sanly iş amaly üçin ideal, köpugurly, ýokary hilli önüm. Proýektor materiallaryň ikisinde-de ajaýyp we hilini görkezýär. Iň ýokary ýagtylygy bilen hrustal arassa ekrany bar300 ANSI lýumens we 4K çenli çözgütleri goldaýar. Hakyky ygtyýarly we mazmuna baý akym serişdeleri hem öňünden guruldy. Amatlylyk üçin döredilen, dürli proýeksiýa usullary bilen ulanylyp bilner. Durnukly üpjünçilik zynjyryny, güýçli önümçilik kuwwatyny we satuwdan soň ygtybarly goldaw berýäris. Mundan başga-da, gyzyklanýanlar üçin OEM goldawyny hödürleýäris.
UX-C11 Ultimate FHD Android Multimedi ... UX-C11 Ultimate FHD Android Multimedi ...
01

UX-C11 Ultimate FHD Android Multimedi ...

2023-03-29 02:14:36
Zehinli alyjylar üçin Customization bilen ýokary hilli Akylly we ýumşak 1080P proýektory Bu Android proýektory bilen iň täze tehnologiýany alyň. 300 ANSI Lumens we 2000: 1 kontrast içerde ýa-da daşarda ajaýyp işleýär. Bitewi yşyklandyryş we doly HD çözgüdi ulanyja optimal görüş mümkinçiligini hödürleýär. Proýeksiýanyň iň ýokary ekrany 300 dýuýma ýetip biler. Upperokarky gabyk materialy we mis turba radiatory sebäpli ajaýyp ýylylyk ýaýramagy. AV, USB * 2, HD we SD kart ýaly baý daşarky interfeýsler. 2.4G / 5.0G WIFI we Bluetooth bar. Täze müşderiler üçin uly ýa-da kiçi sargytlar kabul ederliklidir.
Ykjam UX-C03 LED LCD wideo taslamasy ... Ykjam UX-C03 LED LCD wideo taslamasy ...
01

Ykjam UX-C03 LED LCD wideo taslamasy ...

2023-03-28 05:57:56
Ekrany 120+ dýuýmlyk tygşytly “Bright Mini” proýektory UX-C03 - kompaniýamyzda iň oňat çykdajyly proýektor! Bütin dünýäde gowy satylýan zerurlyklary daşamak üçin jübüli we işleýän proýektor. 1500: 1 max we 120 ANSI Lumens tersine täzelenen material we kämilleşdirilen tehnologiýa, deňeşdirip boljak 600P proýektorlary bilen deňeşdirilende has ýokary displeý hilini üpjün edýär. 180 dýuýma çenli uly ekran, 150+ ekran proýektory zerurlygy üçin bazardaky adamlaryň köpüsini kanagatlandyrmagy başardy. Toparyň özleşdirilmeginiň ululygyna garamazdan mümkin.
UX-Q7 Android Smart LED Proýektor ... UX-Q7 Android Smart LED Proýektor ...
01

UX-Q7 Android Smart LED Proýektor ...

2023-03-18 01:30:17
Multimedia bilen kiçi satylýan göçme proýektory WIFI we Bluetooth-y goldaýar UX-Q7 - Ajaýyp gara we ak materiallardan ýasalan täze tendensiýa proýektory ýaşlarda meşhur. Ökde gözleg we gözleg toparymyz daşarky dizaýnlary ýasady, netijede täsirli satuw sanlary we derrew sargytlar. Duýgur duýgur ekran bilen iň täze tehnologiýany başdan geçiriň. 4000 lýumen we iň ýokary kontrast gatnaşygy 2000: 1 bolan ajaýyp we aýdyň şekilleri öndürýär. Mundan başga-da, “Dolby” daş-töweregi sesi bilen enjamlaşdyrylan goşa gürleýjiler bilen ulanyjylar kinoteatr ýaly çuňňur tejribe gazanyp bilerler. Önümlerimiz hem köpçülikleýin özleşdirmegi goldaýar!
UX-C11 1080P täjirçilik proýektory Pho ... UX-C11 1080P täjirçilik proýektory Pho ...
01

UX-C11 1080P täjirçilik proýektory Pho ...

2023-03-18 01:10:46
Ofis üçin WIFI we Bluetooth bilen ýokary hilli HD Portable Keystone Proýektory Ofis ýygnaklary üçin ýörite işlenip düzülen LED proýektorlary telefona çalt we aňsat birikýär. Brightagtylygy we kontrast gatnaşygy bilen UX-C11 proýektorlary, ýagtylandyrylan şertlerde-de aýdyň görünýän proýeksiýalary öndürýär. Düzülip bilinýän reňk blok kombinasiýalary, islendik ofis giňişligine bökdençsiz birleşmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, proýektor çeýe we uýgunlaşdyrylan - üýtgeýän ofis zerurlyklaryna laýyk aňsatlyk bilen gurulýar we ýerleşdirilýär. 2.4G / 5G goşa simsiz geçiriş wersiýamyz bilen ulanyjylar uly faýllary ynam bilen geçirip bilerler.
UX-C03 Hil jübüsi reňkli maşgala ... UX-C03 Hil jübüsi reňkli maşgala ...
01

UX-C03 Hil jübüsi reňkli maşgala ...

2023-02-20 02:35:18
Saýlanan wersiýalary we ýöriteleşdirilen mowzuklar üçin reňk kombinasiýalary bolan ýeňil proýektor, 1080p wideo kodlamagy we HDMI birikmesini goldaýar. Ulanylan ses azaltmak we stereo gürleýjisi. Öýde we howly film gijesinde ulanmak üçin amatly. Aýlyk öndürijilik 50k +. GoldawOEM hyzmatywe 12 aý kepillik
UX-C12 Miracast iň täze FHD Portable S ... UX-C12 Miracast iň täze FHD Portable S ...
01

UX-C12 Miracast iň täze FHD Portable S ...

2023-02-04 06:50:34
OEM köp wersiýaly ekran iň gowy satuw 1080P ýokary ýagtylyk proýektory Iň ýokary düzülen proýektor UX-C12 Miracast wersiýasy. Öýjükli enjamlarda filmler, wideo oýunlary, prezentasiýa we ş.m. üçin simsiz ekran paýlaşma funksiýasy. Nativeerli 1080P durulyk bilen enjamlaşdyrylan, 4k goldaýan we 300 ANSI ýagtylygy ýagtylandyrýar. Iň ýokary kontrast gatnaşygy 2000: 1-de iň ýokary 300 ”proýeksiýa ululygy bilen. Şahslaryň we kärhanalaryň arasynda meşhur. Düzeltmeleri we OEM hyzmatyny goldaň. 12 aýlyk kepillik hyzmatyny beriň.
UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ... UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ...
01

UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ...

2023-02-04 06:47:25

Iň täze android 10.0 multimedia ýokary spesleri ýokary öndürijilikli göçme model

Iň soňky model UX-C12-iň Android wersiýasy. 1080p hakyky fiziki çözgüdi, 8000 lýumen ýokary ýagtylygy we 2000: 1 kontrast gatnaşygy. 2 + 16GB Android 10.0 gurlan ulgam. Reňk, paket, logotip we GUI-de çeýe sazlamalar çykdajylaryňyzy köpçülikleýin tertipde tygşytlaýar. HD, USB, AV we SD kart portlary. OEM hyzmatyny edýäris, öndürýärisAýda 50000 bölek . Elýeterli nusga we hilini kepillendirmek üçin satuwdan soň 1 ýyl kepillik.
UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ... UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ...
01

UX-C12 Android 1080P 4K Göçme smar ...

2023-02-04 06:40:07
Iň soňky model UX-C12-iň Android wersiýasy. 1080p hakyky fiziki çözgüdi, 8000 lýumen ýokary ýagtylygy we 2000: 1 kontrast gatnaşygy. 2 + 16GB Android 10.0 gurlan ulgam. Reňk, paket, logotip we GUI-de çeýe sazlamalar çykdajylaryňyzy köpçülikleýin tertipde tygşytlaýar. HD, USB, AV we SD kart portlary. OEM hyzmatyny edýäris, öndürýärisAýda 50000 bölek . Elýeterli nusga we hilini kepillendirmek üçin satuwdan soň 1 ýyl kepillik.
UX-C12 Miracast estetiki HD göçme ... UX-C12 Miracast estetiki HD göçme ...
01

UX-C12 Miracast estetiki HD göçme ...

2023-02-02 03:03:09
dürli ulanylyş üçin ýokary ýagtylyk çalt tizlikli gözüňi özüne çekiji simsiz proýektor UX-C12, 1920x1080P durulykda mazmun çeşmelerini goldaýan, ajaýyp 7500 lýumen ýagtylygy bilen 720P ýerli çözgüdi görkezýär. Iň ýokary tomaşa tejribesi üçin has ýagty şekilleri we açyk reňkleri berýär. C12 ekranlary simsiz ýa-da simli birikmeler arkaly aýnamagyň has aňsat usulyny hödürleýär. Iki zolakly Wi-Fi tory ýa-da diňe USB / ningyldyrym kabeli arkaly IOS ýa-da Android enjamlaryna aňsatlyk bilen birikýär. Konfigurasiýany täzelemek we özleşdirmek opsiýalary bar. Biziň bilen habarlaşyň we köpçülikleýin önümçilik üçin ideal parametrleriňizi we daşky görnüşiňizi saýlaň.